https://youtu.be/pnehKgoVMEc

Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn

Xin lỗi - không phù hợp. Xin thử vài thời hạn khác nhau.