Hiện nay, Việt Nam là thị trường hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Quy trình đăng ký giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư tương đối là phức tạp nếu không có sự tham mưu của luật sư có kinh nghiệm.

XEM THÊM: Đăng ký dự án đầu tư doanh nghiệp

Tiếp theo công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN và công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 5122/BKHĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2015 chỉ dẫn thi hành Luật Đầu tư. Trong công văn có nội dung sau: Quy trình giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh dinh) theo quy định mới.Trường hợp chỉ đề nghị đổi thay nội dung đăng ký kinh dinh

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ, lớp lang, thủ tục đổi thay nội dung đăng ký kinh dinh thực hành theo quy định ứng của Luật doanh nghiệp 2014.Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp để thay thế nội dung đăng ký kinh dinh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh).

Nội dung đăng ký kinh dinh tại quy định Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực đầu tư (song song là Giấy chứng nhận đăng ký kinh dinh) hết hiệu lực kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp; nội dung dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh dinh) đấu có hiệu lực.

Trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu đổi thay nội dung đăng ký kinh doanh do nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư 2014, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại Điều 26 Luật đầu tư 2014 trước khi doanh nghiệp thực hành thủ tục cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp chỉ yêu cầu điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ, lớp lang, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định của Luật đầu tư 2014 tương ứng với nội dung điều chỉnh.Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp thay thế cho nội dung dự án đầu tư trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực đầu tư (song song là Giấy chứng nhận đăng ký kinh dinh). Nội dung đăng ký kinh dinh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực đầu tư (song song là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) nối có hiệu lực.

Trường hợp điều chỉnh cả đăng ký kinh dinh và dự án đầu tư

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh dinh để được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp; sau đó điều chỉnh nội dung dự án đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tương ứng.

Trường hợp có yêu cầu đổi Giấy chứng thực đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay cho Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực đầu tư (song song là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

Nhà đầu tư thực hành thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm văn bản đề nghị đổi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (song song là Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh) và Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Hồ sơ đổi Giấy chứng thực đăng ký đầu tư gồm văn bản đề nghị đổi Giấy chứng thực đăng ký đầu tư, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đã cấp theo Điểm này) và Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (song song là Giấy chứng thực đăng ký kinh dinh).

Cơ quan đăng ký kinh dinh và Cơ quan đăng ký đầu tư đổi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết nạp hồ sơ. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định

Những bài viết cùng chủ đề: